... schrijft teksten voor mensen en bedrijven met een passie!

Algemene voorwaarden Passiestem

Kwaliteit

1. Passiestem verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen voor tekstschrijvers en in overeenstemming met de opdracht, zoals beschreven in de opdrachtbevestiging. Passiestem zal de teksten in goed Nederlands en in de standaardspelling leveren.

Geheimhouding

2. Passiestem verplicht zich tot geheimhouding van die gegevens van de opdrachtgever waarvan Passiestem weet of kan aannemen dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de overeenkomst.

Offerte

3. Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het eerste gesprek verder gaat dan een presentatie van Passiestem en een kennismaking met het gevraagde werk, bijvoorbeeld omdat de presentatie overgaat in een werkbespreking, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Stelt de afnemer prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het uurtarief.

4. Elke offerte is vrijblijvend en één maand geldig. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Deze is geldig tot een beslissing in de competitie wordt genomen maar is niet langer geldig dan twee maanden. De geleverde voorstellen blijven eigendom van Passiestem en worden tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel 162, Boek 6, van het Burgerlijk Wetboek.

Opdracht en opdrachtbevestiging

5. In de offerte en in de opdrachtbevestiging wordt de opdracht kort omschreven. Er wordt aangegeven: het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van de tekst of dienst, de eisen van de afnemer en de omvang van het werk; in hoeverre medewerking van de afnemer vereist is, c.q. wat zijn inbreng is; welke materialen en gegevens hij aanlevert, en binnen welke termijn; wie de tekst goedkeurt, binnen welke tijd; in wiens opdracht en voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekeningbevoegd is; de wijze waarop de tekst of dienst wordt aangeleverd (papier, digitaal of andere informatiedrager) en het gewenste bestandsformaat; de uiterste aanlevertermijnen, de tijd voor de standaardherziening van de definitieve tekst of dienst.

Tevens worden bijkomende werkzaamheden kort vermeld, zoals: research, eindredactie, administratieve ondersteuning, waaronder typewerk, correctie van zet- en/of drukproeven of van opgemaakte bestanden, verzorging van illustraties en/of fotografie, vormgeving, begeleiding van drukwerk en afwerking, traffic, vertalingen, pretesten.

Concepttekst en eenmalige herziening

6. De offerte en opdrachtbevestiging zullen betrekking hebben op levering van de concepttekst en één herziening na overleg met de afnemer. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen.

Tussentijdse wijziging van de opdracht

7. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging uitgebreid wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. De aanvullende opdracht wordt vastgelegd in een aanvullende opdrachtbevestiging of wordt op verzoek eerst apart geoffreerd.

8. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Passiestem niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Passiestem heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

9. Ingeval van overmacht zal Passiestem daarvan onverwijld mededeling doen of laten doen aan de opdrachtgever. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van Passiestem opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende vier weken niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. De opdrachtgever heeft de verplichting om van Passiestem het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en dat gedeelte te betalen.

Vrijwaring

10. De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Passiestem tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Passiestem.

Aansprakelijkheid

11. Passiestem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Passiestem. Voor het geval wordt geoordeeld dat Passiestem geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat Passiestem jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.

Auteursrechten

12. Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Passiestem.

13. Passiestem verleent bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Herpublicatie in het overeengekomen medium, de publicatie in enig ander medium en ieder ander gebruik dan overeengekomen, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Passiestem. Passiestem kan voor de toestemming een vergoeding vragen.

14. Na de exclusieve licentieverlening als bedoeld in artikel 13 behoudt Passiestem zijn auteursrechtelijke bevoegdheden.

15. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. De opdrachtgever moet deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Passiestem brengen en Passiestem moet deze bezwaren aanvaarden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Passiestem kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

16. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van Passiestem krijgt, kan Passiestem op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn tekst verbieden. In dat geval is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht. Als Passiestem publicatie alsnog goedkeurt kan Passiestem eisen dat zijn naam niet wordt vermeld.

17. Bij auteursrechtelijk beschermd werk dat aan de overheid wordt geleverd dient de opdrachtgever bij publicatie altijd het auteursrechtelijk voorbehoud te maken zoals bedoeld in art. 15b van de Auteurswet. Onder de toepassing van dit artikel valt zowel de publicatie door als in naam van de overheid.

18. Bij inbreuk op het auteursrecht is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van Passiestem wordt onder meer beschouwd: hergebruik van zijn werk zonder toestemming; publicatie in enig ander medium dan overeengekomen; aantasting van zijn werk; publicatie zonder naamsvermelding.

19. De bepalingen van artikel 12 tot en met artikel 18 hebben ook betrekking op teksten die Passiestem van derden betrekt. Passiestem garandeert daarbij de opdrachtgever dat hij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

Betaling

20. Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan Passiestem betaling in termijnen verlangen. De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever de geleverde teksten niet gebruikt. De betalingstermijn van de factuur is dertig dagen na factuurdatum. Bij betalingen later dan dertig dagen na de factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die dertig dagen na de factuurdatum ligt. Hiervoor is geen aparte ingebrekestelling nodig. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro.

Geschillen

21. Op elke overeenkomst tussen Passiestem en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van geschillen zullen partijen eerst proberen een minnelijke schikking te bereiken. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, is de rechter in het arrondissement van Passiestem, of zijn gemachtigde, de aangewezen geschillenrechter.

April 2010
 

 

info@passiestem.nl